Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden GAIA VITALS B.V.


Inhoudsopgave: 

Artikel 1 Definities 

Artikel 2  Identiteit van Gaia Vitals BV 

Artikel 3 Toepasselijkheid 

Artikel 4 Het aanbod 

Artikel 5 De overeenkomst 

Artikel 6 Herroepingsrecht 

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping 

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 9 De prijs 

Artikel 10 Conformiteit en garantie 

Artikel 11 Levering en uitvoering 

Artikel 12 Duurtransacties: duur, opzeggingen verlenging 

Artikel 13 Betaling 

Artikel 14 Legalisatie en uitsluiting aansprakelijkheid

Artikel 15 Overmacht

Artikel 16 Gebruik website

Artikel 17 Privacy/Verwerking persoonsgegevens

Artikel 18 Plichten van de klant / consument 

Artikel 19 Geschillen Artikel 20 Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 21 Akkoord met de algemene voorwaarden

 


Artikel 1  Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Gaia Vitals BV;

3. Klant: iedere afnemer niet zijnde een consument 

4. Dag: kalenderdag; 

5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument/klant of Gaia Vitals BV in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

8. Retourformulier: het retourformulier voor herroeping die Gaia Vitals BV ter beschikking stelt die een consument kan downloaden, uitprinten en invullen wanneer hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht. 

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Gaia Vitals BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/klant en Gaia Vitals BV gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Gaia Vitals BV. 


Artikel 2  Identiteit van Gaia Vitals BV 
Gaia Vitals BV
Wijngaardsweg 12
6412 PJ Heerlen 
CEO Mw. B.M.P. Palmen
Telefoonnummer: 0031 (0) 639 20 24 69; 
Emailadres: info@gaiavitals.com 
KvK nummer: 74153641; 
Btw identificatienummer: NL85970927B01


Artikel 3  Toepasselijkheid 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gaia Vitals BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) en bestellingen tussen Gaia Vitals BV en consument/klant.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Gaia Vitals BV zijn in te zien en zij op verzoek van de consument/klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

3.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

Artikel 4  Het aanbod 
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. Gaia Vitals BV is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen, ook nadat het aanbod is aanvaard.

4.3 Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/klant mogelijk te maken. Als Gaia Vitals BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Gaia Vitals BV kan niet evenwel garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gaia Vitals BV niet. 

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

4.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

- de prijs inclusief belastingen; o de eventuele kosten van verzending; 

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Gaia Vitals BV de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument/klant te raadplegen is; 

- de manier waarop de consument/klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

Artikel 5  De overeenkomst 
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

5.2 Indien de consument/klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gaia Vitals BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gaia Vitals BV is bevestigd, kan de consument/klant de overeenkomst ontbinden. 

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gaia Vitals BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/klant elektronisch kan betalen, zal Gaia Vitals BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

5.4 Gaia Vitals BV kan zich  binnen wettelijke kaders  op de hoogte stellen of de consument/klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Gaia Vitals BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5.5 Gaia Vitals BV zal bij het product of dienst aan de consument/klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van Gaia Vitals BV waar de consument/klant met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Gaia Vitals BV deze gegevens al aan de consument/klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

5.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht voor consumenten 
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Gaia Vitals BV bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en  indien redelijkerwijze mogelijk  in de originele staat en verpakking aan Gaia Vitals BV retourneren, conform de door Gaia Vitals BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is zij/hij verplicht het product binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, retour te sturen, met behulp van het bij de zending geleverde retourformulier. Een retourformulier kan ook worden gedownload op de website van Gaia Vitals BV. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

6.4 Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen het product niet aan Gaia Vitals BV heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

6.5 Om gebruik te maken van haar/zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Gaia Vitals BV bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7  Kosten in geval van herroeping door consumenten 
7  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Gaia Vitals BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 

Artikel 8  Uitsluiting herroepingsrecht voor consumenten
8.1 Gaia Vitals BV sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor producten zoals omschreven in  lid 2, tenzij tussen Gaia Vitals BV en de consument nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt in ieder geval voor producten: 
a. die door Gaia Vitals BV tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d. die snel kunnen bederven of verouderen; 

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Gaia Vitals BV geen invloed heeft; 

f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

Artikel 9  De prijs 
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven. 

9.2 In afwijking van het vorige lid kan Gaia Vitals BV producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Gaia Vitals BV geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Gaia Vitals BV dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument/klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

9.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Gaia Vitals BV niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 10  Conformiteit en Garantie 
10.1 Gaia Vitals BV staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Gaia Vitals BV staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

10.2 Een door Gaia Vitals BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument/klant op grond van de overeenkomst tegenover Gaia Vitals BV kan doen gelden. 

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan Gaia Vitals BV schriftelijk gemotiveerd te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak ter zake.Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

10.4 De garantietermijn van Gaia Vitals BV komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Gaia Vitals BV is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument/klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 

10.5 De garantie geldt niet indien: o De consument/klant de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken; De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Gaia Vitals BV en/of op de verpakking behandeld zijn; o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 11  Levering en uitvoering 
11.1 Gaia Vitals BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de overeenkomst

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/klant aan Gaia Vitals BV  kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5 van dit artikel is vermeld, zal Gaia Vitals BV geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Gaia Vitals BV heeft steeds het recht om de overeenkomst gedeeltelijk uit te voeren middels deelleveringen. De consument/klant heeft, indien de te leveren producten niet binnen de leveringstermijn kunnen worden geleverd, het recht de overeenkomst partieel te  ontbinden, namelijk voor dat gedeelte dat de overeenkomst binnen de levertermijn van 30 dagen niet is uitgevoerd.  De consument/klant heeft in dat geval geen recht op een schadevergoeding doch slechts op restitutie van de koopprijs voor zover de overeenkomst niet is uitgevoerd. 

11.4 Op de consument/klant rust de contractuele verplichting om geleverde in ontvangst te nemen. Het weigeren het geleverde in ontvangst te nemen resulteert in een toerekenbare tekortkoming van de consument.

11.5 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument/klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument/klant geen recht op schadevergoeding. 

11.6 In geval van (partiële) ontbinding conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel zal Gaia Vitals BV het bedrag dat de consument/klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

11.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Gaia Vitals BV dit zo snel mogelijk aan de consument/klant melden en eventueel de consument/klant een vervangend artikel beschikbaar te stellen. 

11.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Gaia Vitals BV tot het moment van bezorging aan de consument/klant of een vooraf aangewezen en aan Gaia Vitals BV bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12  Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Opzegging 
12.1 De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste drie maanden. 

12.2 De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

12.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door haar/hem zijn aangegaan; o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Gaia Vitals BV voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging 
12.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd met een consument is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

Artikel 13  Betaling 
13.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument/klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. 

13.2 De vorenbedoelde betalingstermijn heeft te gelden als een fatale termijn door het verstrijken waarvan de consument/klant van rechtswege in verzuim komt te verkeren. Over de periode van verzuim is de consument/klant vertragingsrente verschuldigd ad 1% per maand of gedeelte van een maand. 

13.3 De consument/klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gaia Vitals BV te melden. 13.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft Gaia Vitals BV behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument/klant kenbaar gemaakte buitengerechtelijk kosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de bepalingen van de Wet buitengerechtelijke Incassokosten. 

 
Artikel 14 – legaliteit en uitsluiting aansprakelijkheid
14.1 Gaia Vitals BV is gevestigd in Nederland en zal de regels van de Nederlandse wet volgen. In sommige landen of staten is het verboden om sommige producten te importeren, in voorraad te nemen of in bezit te hebben. Als de consument/klant bepaalde producten wil bestellen dient de consument/klant te controleren welke  lokale regels en wetgeving die voor haar/hem gelden. GAIA Vitals BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid  voor het overtreden van de lokale regels en wetgeving. 


14.2 Gaia Vitals BV verstuurt haar producten met de inachtneming dat ze niet in strijd zijn met de lokale regels en wetten van het land of de staat van de consument/klant en dat zij niet door derden in strijd met de wet zullen worden gebruikt door derden. Gaia Vitals BV wil niemand aanzetten tot het overtreden van de wet. Gaia Vitals BV wijst er derhalve nadrukkelijk op dat een ieder die haar producten koopt zelf aansprakelijk is voor de (rechts) gevolgen daarvan.


14.3 Gaia Vitals BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke is geleden als gevolg van verkeerd of onwettig gebruik van de verkochte producten. Gaia Vitals BV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade indien producten zijn ingenomen door de Douane of andere instanties omdat de wet en regelgeving van het land of de staat van de consument/klant zijn overtreden. Zulks kan evenmin worden aangemerkt als een tekortkoming aan de zijde van Gaia Vitals BV zodat de consument/klant uit dien hoofde evenmin terugbetaling van de koopsom kan vorderen.

14.4 Alle gebruiksaanwijzingen op de verpakking en de bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of de hantering en eventuele gevolgen daarvan wordt door Gaia Vitals BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

14.5 Gaia Vitals BV is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van de onjuistheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het onjuiste gebruik van de internetsite door de consument/klant en het verstrekken van onjuiste informatie door de consument/klant. Gaia Vitals BV is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichting door de consument/klant. In alle geval is de aansprakelijkheid van Gaia Vitals BV beperkt tot de hoogte van het aankoopbedrag dan wel het bedrag dat maximaal door de verzekeraar van Gaia Vitals BV wordt gedekt.

14.6 Schade zoals hiervoor bedoeld die naar het oordeel van de consument/klant te wijten is aan de opzet of grove schuld aan de zijde van Gaia Vitals BV, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het bekend worden met deze schade door de consument/klant schriftelijk aan Gaia Vitals BV te worden gemeld. Het niet melden van schade binnen deze termijn doet het recht op schade vergoeding vervallen.

Artikel 15  Overmacht
15.1 Indien Gaia Vitals BV als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst na te komen, dan is Gaia Vitals BV gerechtigd om de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de consument/klant jegens Gaia Vitals BV enige aanspraak heeft. Indien de overmacht periode langer dan 3 maanden heeft geduurd is de consument/klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijke te beeindigen zonder jegens Gaia Vitals BV schadeplichtig te zijn. 

Artikel 16  Gebruik Website
16.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay out en vormgeving van de website rusten bij Gaia Vitals BV en/of haar licentiegevers. De consumenten, klanten  en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen). 

16.2 De informatie op de website wordt door Gaia Vitals BV met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Gaia Vitals BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

16.3 De website bevat mogelijke hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Gaia Vitals BV heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

16.4 Gaia Vitals BV draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.

16.5 Gaia Vitals BV garandeert niet dat aan haar toegezonden emails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden emails of andere elektronische berichten

16.6 De door Gaia Vitals BV opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument.


Artikel 17. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
17.1 Gaia Vitals BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar privacy statement.

Artikel 18. Plichten van de klant/consument
18.1 Indien de consument/klant via de internetsite een account bij Gaia Vitals BV  aanvraagt, verschaft Gaia Vitals BV na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

18.2 De consument/klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de consument/klant.

18.3 De consument/klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Gaia Vitals BV mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de consument/klant.

Artikel 19  Geschillen 
19.1 Op overeenkomsten tussen Gaia Vitals BV en de consument/klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. De rechtbank in de vestigingsplaats van Gaia Vitals BV is bij uitsluiting bevoegd om van een geschil kennis te nemen, tenzij en voorzover het geschil tot de competentie van de sector kanton behoort. 19.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing en is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 20  Aanvullende of afwijkende bepalingen 
20.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument/klant  zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument/klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 21 – akkoord met algemene voorwaarden
21.1 Door het gebruik van deze website en het bestellen bij Gaia Vitals BV geeft men aan de volgende voorwaarden te begrijpen en met de voorwaarden akkoord gaan.

21.2 Door het gebruik van deze website en het plaatsen van een bestelling bij Gaia Vitals BV verklaart de consument/klant dat hij/zij minstens 18 jaar oud is. Deze website, met al zijn inhoud, is uitsluitend bestemd voor instemmende volwassenen.

21.3 Door het plaatsen van een bestelling bij Gaia Vitals BV aanvaardt de consument/klant alle verantwoordelijkheden ten aanzien van de legaliteit en rechtmatigheid van de producten die worden verzonden naar de consument/klant. Alle producten op onze website zijn legaal in Nederland. Maar Gaia Vitals BV kan en zal geen uitspraken over de juridische status van een product in een ander land of staat doen, omdat het onmogelijk is voor Gaia Vitals BV om gelijke tred te houden met de steeds veranderende wetgeving in elk land of staat. De consument/klant aanvaardt de verantwoordelijkheid om zichzelf te informeren over de lokale wetten, import en aangepaste regelgeving voor het bestellen en verklaart hierbij dat de invoer in het land van de bestelde producten legaal is. Gaia Vitals BV wil het illegaal gebruik van haar producten hierbij ook met klem ontmoedigen. Gaia Vitals BV raadt sterk aan een advocaat te raadplegen indien de consument/klant twijfels heeft.

21.4 Gaia Vitals BV maakt geen aanspraak dat de informatie en producten op de website, geschikt of legaal zijn buiten Nederland. Alle informatie die door Gaia Vitals BV, via deze website, links naar of van andere websites of door haar medewerkers via de telefoon, email of een andere communicatie wordt verstrekt is puur voor educatieve en informatieve doeleinden. Dit mag nooit worden opgevat als een aanbeveling om een specifieke actie te ondernemen. Gebruik van de informatie voor illegale activiteiten is op eigen risico. Gaia Vitals BV garandeert niet dat de informatie op de website uptodate of accuraat is.

21.5 De website mag niet worden geopend, bekeken of anderszins ontvangen in een land of locatie waar dit beschouwd wordt of kan worden als een schending van de wet of douane regelgeving.